mohim

Përmbajtja e faqes në internet është krijuar me kujdesin më të madh të mundshëm dhe më të mirën e njohurive tona. Sidoqoftë, ofruesi i kësaj faqe në internet nuk merr përgjegjësi për aktualitetin, tërësinë dhe korrektësinë e faqeve dhe përmbajtjes së dhënë.

 

Të drejtat e autorit / përdorimi i faqes në internet 

Të gjitha informacionet dhe përmbajtjet e publikuara në internet në www.neotralo.ch, në veçanti çmimet dhe krahasimet e shërbimeve të kompanive të sigurimeve shëndetësore, kompanive të sigurimeve dhe bankave, si dhe metodat e shoqëruara të prezantimit, dizenjot dhe softverët mbrohen me të drejtën e autorit dhe janë nën të drejtat e autorit të neotralo AG

 

Këshilla të përgjithshme

Bazuar në nenin 13 të Kushtetutës Federale Zvicerane dhe dispozitat për mbrojtjen e të dhënave të Konfederatës (Akti i Mbrojtjes së të Dhënave, DSG), çdo person ka të drejtë të mbrojë privatësinë e tij dhe të mbrojë nga keqpërdorimi i të dhënave të tyre personale. Operatorët e këtyre faqeve e konsiderojnë shumë seriozisht mbrojtjen e të dhënave tuaja personale. Ne i trajtojmë të dhënat tuaja personale në mënyrë konfidenciale dhe në përputhje me rregulloret ligjore për mbrojtjen e të dhënave dhe këtë deklaratë të mbrojtjes së të dhënave.

Në bashkëpunim me ofruesit tanë të pritjes, ne përpiqemi të mbrojmë bazat e të dhënave si dhe të jetë e mundur nga qasja e jashtme, humbja, keqpërdorimi ose falsifikimi.

Ne dëshirojmë të theksojmë se transmetimi i të dhënave përmes Internetit (p.sh. kur komunikoni me email) mund të ketë boshllëqe të sigurisë. Nuk është e mundur të mbrohen plotësisht të dhënat nga qasja e palëve të treta.

Duke përdorur këtë faqe interneti, ju pranoni mbledhjen, përpunimin dhe përdorimin e të dhënave siç përshkruhet më poshtë. Kjo faqe në përgjithësi mund të vizitohet pa regjistrim. Të dhëna të tilla si faqet e shikuara ose emri i skedarit të arrihen, data dhe ora ruhen në server për qëllime statistikore pa këto të dhëna të lidhen drejtpërdrejt me ju. Të dhënat personale, në veçanti emri, adresa ose adresa e emailit, mblidhen në baza vullnetare, sa më shumë që të jetë e mundur.

Përpunimi i të dhënave personale

Të dhënat personale janë të gjitha informacionet që kanë të bëjnë me një person specifik ose të identifikueshëm. Një subjekt i të dhënave është një person i cili është përdorur për të përpunuar të dhënat personale. Redaktimi përfshin çdo trajtim të të dhënave personale, pavarësisht nga mjetet dhe procedurat e përdorura, veçanërisht ruajtja, zbulimi, prokurimi, fshirja, ruajtja, modifikimi, shkatërrimi dhe përdorimi i të dhënave personale.

Ne përpunojmë të dhënat personale në përputhje me ligjin zviceran për mbrojtjen e të dhënave. Rastësisht, ne redaktojmë? në masën dhe aq sa është e zbatueshme GDPR e BE-së? Të dhënat personale sipas bazave ligjore të mëposhtme në lidhje me Nenin 6 Paragrafi 1 GDPR:

a) Përpunimi i të dhënave personale me pëlqimin e subjektit të të dhënave.

b) Përpunimi i të dhënave personale për të përmbushur një kontratë me subjektin e të dhënave dhe për të ndërmarrë masa përkatëse parakontraktore.

c) Përpunimi i të dhënave personale për të përmbushur një detyrim ligjor të cilit ne i nënshtrohemi sipas çdo ligji të zbatueshëm të BE-së ose sipas ndonjë ligji të zbatueshëm të një vendi në të cilin GDPR është plotësisht ose pjesërisht i zbatueshëm.

d) Përpunimi i të dhënave personale për të mbrojtur interesat jetike të subjektit të të dhënave ose të një personi tjetër fizik.

f) Përpunimi i të dhënave personale për të mbrojtur interesat legjitime të nesh ose të palëve të treta, me kusht që liritë themelore dhe të drejtat themelore si dhe interesat e subjektit të të dhënave nuk i tejkalojnë ato. Interesat legjitime janë në veçanti interesi ynë i biznesit për të qenë në gjendje të ofrojmë uebfaqen tonë, sigurinë e informacionit, zbatimin e kërkesave tona ligjore dhe pajtueshmërinë me ligjin zviceran.

Ne përpunojmë të dhënat personale për kohëzgjatjen që është e nevojshme për qëllimin ose qëllimet përkatëse. Në rastin e detyrimeve për ruajtje afatgjatë për shkak të detyrimeve ligjore dhe të tjera ndaj të cilave ne jemi subjekt, ne kufizojmë përpunimin në përputhje me rrethanat.

Politika e privatësisë për cookies

Kjo faqe interneti përdor cookie. Këto janë skedarë të vegjël teksti që bëjnë të mundur ruajtjen e informacionit specifik, të lidhur me përdoruesit në pajisjen e përdoruesit gjatë përdorimit të uebfaqes. Cookies bëjnë të mundur, në veçanti, të përcaktojnë shpeshtësinë e përdorimit dhe numrin e përdoruesve të faqeve, të analizojnë sjelljen e përdorimit të faqes, por gjithashtu të bëjnë ofertën tonë më miqësore ndaj klientit. Cookies mbeten të ruajtura në fund të seancës së shfletuesit dhe mund të thirren përsëri kur vizitoni përsëri sitin. Nëse nuk e doni këtë, duhet të vendosni shfletuesin tuaj të internetit në mënyrë që të refuzojë të pranojë cookie-t.

Deklaratë për mbrojtjen e të dhënave për skedarët e regjistrit të serverëve

Ofruesi i kësaj faqe interneti automatikisht mbledh dhe ruan informacione në të ashtuquajturat skedarë log të serverëve, të cilët shfletuesi juaj automatikisht na transmeton. Këto janë:

    • Lloji dhe versioni i shfletuesit
    • Sistemi operativ i përdorur
    • URL e referuesit
    • Emri pritës i kompjuterit hyrës
    • Koha e kërkesës së serverit

Këto të dhëna nuk mund t'u shpërndahen njerëzve të veçantë. Këto të dhëna nuk janë shkrirë me burimet e tjera të të dhënave. Ne rezervojmë të drejtën t'i kontrollojmë këto të dhëna në mënyrë retrospektive nëse bëhen të vetëdijshëm për indikacione specifike të përdorimit të paligjshëm.

Shërbime të palëve të treta

Këto shërbime të American Google LLC përdorin cookie, ndër të tjera, dhe si rezultat, të dhënat transferohen në Google në SH.B.A., me anë të të cilit supozojmë se asnjë ndjekje personale nuk bëhet në këtë kontekst vetëm përmes përdorimit të faqes sonë të internetit.

Google është e angazhuar të sigurojë mbrojtje adekuate të të dhënave, në përputhje me Shield-in e Amerikës-Evropiane dhe Amerikano-Zvicrës.

Më shumë informacion mund të gjenden në Politika e privatësisë e Google.

Deklaratë për mbrojtjen e të dhënave për formularin e kontaktit

Nëse na dërgoni pyetje përmes formularit të kontaktit, detajet tuaja nga forma e pyetjes, përfshirë detajet e kontaktit që keni dhënë atje, do të ruhen nga ne për qëllimin e përpunimit të hetimit dhe në rast të pyetjeve vijuese. Ju pranoni që të dhënat e mbledhura dhe të përpunuara nga neotralo.ch do të transmetohen tek konsulentët dhe ndërmjetësit. Konsulentët dhe ndërmjetësit janë të detyruar të respektojnë plotësisht ligjin zviceran për mbrojtjen e të dhënave në çdo kohë.

Google AdWords

Kjo faqe interneti përdor gjurmimin e konvertimit të Google. Nëse keni arritur në faqen tonë të internetit përmes një reklame të vendosur nga Google, Google Adwords do të vendosë një cookie në kompjuterin tuaj. Cookie për ndjekjen e konvertimit vendoset kur një përdorues klikon në një reklamë të vendosur nga Google. Këto cookie skadojnë pas 30 ditësh dhe nuk përdoren për identifikim personal. Nëse përdoruesi viziton faqe të caktuara të faqes sonë të internetit dhe cookie-ja nuk ka skaduar ende, ne dhe Google mund të njohim që përdoruesi klikoi në reklamë dhe u ridrejtua në këtë faqe. Customerdo klient i Google AdWords merr një cookie të ndryshme. Prandaj, cookies nuk mund të gjurmohen përmes faqeve të internetit të klientëve të AdWords. Informacioni i marrë duke përdorur cookie-n e konvertimit përdoret për të krijuar statistika të konvertimit për klientët e AdWords që kanë zgjedhur ndjekjen e konvertimit. Konsumatorët mësojnë numrin e përgjithshëm të përdoruesve që klikuan në reklamën e tyre dhe u ridrejtuan në një faqe me një etiketë përcjellëse konvertimi. Sidoqoftë, nuk do të merrni asnjë informacion që mund të përdoret për të identifikuar personalisht përdoruesit.

Nëse nuk doni të merrni pjesë në ndjekje, a mund të refuzoni vendosjen e një cookie-je të kërkuar për këtë? Për shembull, duke përdorur një cilësim të shfletuesit që zakonisht çaktivizon cilësimin automatik të cookies ose vendos shfletuesin tuaj në mënyrë që cookie-t nga domain? Googleleadservice.com? të bllokohet.

Ju lutemi vini re se nuk duhet të fshini cookies e zgjedhjes për sa kohë që nuk dëshironi të regjistrohen të dhënat e matjes. Nëse keni fshirë të gjitha cookie-t tuaja në shfletues, duhet të vendosni përsëri cookie-t përkatëse të zgjedhjes.

Deklaratë për mbrojtjen e të dhënave për Google Analytics

Kjo faqe interneti përdor Google Analytics, një shërbim analitik në internet i siguruar nga Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Google çaktivizon Google Analytics në https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de një plug-in e shfletuesit është në dispozicion. Google Analytics përdor cookie. Këto janë skedarë të vegjël teksti që bëjnë të mundur ruajtjen e informacioneve specifike, të lidhura me përdoruesit në pajisjen e përdoruesit. Këto mundësojnë një analizë të përdorimit të faqes sonë të internetit nga Google. Informacioni i mbledhur nga cookie në lidhje me përdorimin e faqes sonë të internetit (përfshirë adresën tuaj IP) zakonisht transferohet në një server Google në SHBA dhe ruhet atje. Theksojmë që në këtë faqe Google Analytics rreth kodit? Gat._anonymizeIp () ;? u zgjerua për të siguruar koleksionin anonim të adresave IP (të ashtuquajturat maskim IP). Nëse anonimizimi është aktiv, Google shkurton adresat IP brenda shteteve anëtare të Bashkimit Evropian ose në shtetet e tjera kontraktuese të Marrëveshjes për Zonën Ekonomike Evropiane, kjo është arsyeja pse nuk mund të nxirren përfundime në lidhje me identitetin tuaj. Adresa e plotë e IP do të transmetohet vetëm në një server Google në SH.B.A. dhe shkurtohet atje në raste të jashtëzakonshme. Google përputhet me rregulloret e mbrojtjes së të dhënave të marrëveshjes "Private Shield" dhe është regjistruar në programin "Shield Privacy" të Departamentit të Tregtisë amerikane dhe përdor informacionin e mbledhur për të vlerësuar përdorimin e faqeve tona të internetit, për të shkruar raporte për ne në këtë drejtim dhe shërbime të tjera të lidhura me ne për të siguruar Gjeni më shumë në https://www.google.com/intl/de/analytics/privacyoverview.html.

shërbimet

Ne përpunojmë të dhënat e klientëve tanë, klientëve dhe perspektivave (referuar në mënyrë të njëtrajtshme si "klientë") sipas dispozitat e mbrojtjes së të dhënave të qeverisë federale (ligji për mbrojtjen e të dhënave, DSG) dhe GDPR e BE-së, sipas Nenit 6 Paragrafi 1 lit. b. GDPR, për t'ju siguruar shërbimet tona kontraktuale ose parakontraktuese. Të dhënat e përpunuara këtu, lloji, qëllimi dhe qëllimi dhe domosdoshmëria e përpunimit të tyre përcaktohen me urdhrin themelor. Kjo në thelb përfshin të dhënat e inventarit dhe masterit të klientëve (emri, adresa, etj.), Si dhe detajet e kontaktit (adresa e postës elektronike, telefon, etj.), Të dhënat e kontratës (përmbajtja e porosisë, tarifat, afatet, informacionet për kompanitë e ndërmjetësuara / Siguruesit / përfitimet) dhe të dhënat e pagesave (komisionet, historia e pagesave, etj.). Ne gjithashtu mund të përpunojmë informacione rreth karakteristikave dhe rrethanave të njerëzve ose gjërave që u përkasin atyre nëse kjo është pjesë e objektit të rendit tonë. Kjo mund të jetë, për shembull, informacion në lidhje me rrethanat e jetës personale, pronën e lëvizshme ose të paluajtshme.

Si pjesë e detyrës sonë, mund të jetë gjithashtu e nevojshme që ne të kemi kategori të veçanta të të dhënave në përputhje me Neni 9 Paragrafi 1 GDPR, në mënyrë të veçantë përpunimi i informacionit në lidhje me shëndetin e një personi. Për këtë qëllim, nëse është e nevojshme, ne mbledhim Neni 6 paragrafi 1 lit a., Neni 7, neni 9 paragrafi 2 lit. një GDPR një pëlqim i shprehur i klientit.

Nëse kërkohet për përmbushjen e kontratës ose të kërkuara me ligj, ne zbulojmë ose transmetojmë të dhënat e klientit në kontekstin e kërkesave për mbulimin, përfundimin dhe ekzekutimin e kontratave, të dhëna tek ofruesit e shërbimeve / objekteve të ndërmjetësuara, siguruesit, risiguruesit, pishinat e brokerit, ofruesit e shërbimeve teknike, ofruesit e tjerë të shërbimeve, të tilla si shoqatat bashkëpunuese, si dhe ofruesit e shërbimeve financiare, institucionet e kreditit dhe kompanitë e investimeve, si dhe institucionet e sigurimeve shoqërore, autoritetet tatimore, këshilltarët e taksave, këshilltarët juridikë, auditorët, ombudsmenët e sigurimeve dhe Autoriteti Zviceran i Tregut Financiar (FINMA) ose Autoriteti Federativ i Mbikëqyrjes Financiare (BaFin). Ne gjithashtu mund të komisionojmë nënkontraktorë, siç janë nën-ndërmjetësit. Ne marrim pëlqimin e klientit nëse kjo është e nevojshme për zbulimin / transmetimin e pëlqimit të klientit (i cili mund të jetë rasti, për shembull, në rastin e kategorive të veçanta të të dhënave në përputhje me Nenin 9 GDPR).

Të dhënat do të fshihen pas skadimit të garancisë ligjore dhe detyrimeve të krahasueshme, me ç'rast nevoja e ruajtjes së të dhënave kontrollohet në interval të parregullt. Për më tepër, zbatohen kërkesat e mbajtjes ligjore. Në rastin e detyrimeve ligjore të arkivimit, fshirja bëhet pas skadimit të tij.

Përfitimet kontraktuale

Ne përpunojmë të dhënat e partnerëve tanë kontraktues dhe palëve të interesuara, si dhe klientëve të tjerë, klientëve, klientëve, klientëve ose partnerëve kontraktues (referuar kolektivisht si "partnerë kontraktues") në përputhje me. dispozitat e mbrojtjes së të dhënave të qeverisë federale (ligji për mbrojtjen e të dhënave, DSG) dhe GDPR e BE-së, sipas Nenit 6 Paragrafi 1 lit. b. GDPR, për t'ju siguruar shërbimet tona kontraktuale ose parakontraktuese. Të dhënat e përpunuara këtu, lloji, qëllimi, qëllimi dhe domosdoshmëria e përpunimit të tyre përcaktohen nga marrëdhënia themelore kontraktuale.

Të dhënat e përpunuara përfshijnë të dhënat master të partnerëve tanë kontraktues (psh. Emrat dhe adresat), detajet e kontaktit (p.sh. adresat e postës elektronike dhe numrat e telefonit), si dhe të dhënat e kontratës (p.sh. shërbimet e përdorura, përmbajtjen e kontratës, komunikimin kontraktual, emrat e personave të kontaktit) dhe të dhënat e pagesës (p.sh. detajet e bankës, historinë e pagesës ).

Në përgjithësi ne nuk përpunojmë kategori të veçanta të të dhënave personale, përveç nëse këto janë përbërës të përpunimit të porositur ose kontraktual.

Ne përpunojmë të dhëna që janë të domosdoshme për krijimin dhe përmbushjen e shërbimeve kontraktuese dhe theksojnë domosdoshmërinë e specifikimit të tyre, përveç nëse kjo është e dukshme për partnerët kontraktues. Shpalosja për personat e jashtëm ose ndërmarrjet bëhet vetëm nëse kërkohet me kontratë. Kur përpunojmë të dhënat e dhëna për ne si pjesë të një porosie, ne veprojmë në përputhje me udhëzimet e klientit dhe kërkesat ligjore.

Si pjesë e përdorimit të shërbimeve tona online, ne mund të ruajmë adresën IP dhe kohën e veprimit përkatës të përdoruesit. Ruajtja bëhet në bazë të interesave tona legjitime, si dhe interesave të përdoruesve për mbrojtjen nga keqpërdorimi dhe përdorimi tjetër i paautorizuar. Si parim, këto të dhëna nuk do t'i kalojnë palëve të treta përveç nëse ato përdoren për të ndjekur pretendimet tona në përputhje me. Neni 6 paragrafi 1 lit. f. GDPR kërkohet ose ekziston një detyrim ligjor në përputhje me. Neni 6 paragrafi 1 lit. c. DSGVO.

Të dhënat do të fshihen nëse të dhënat nuk kërkohen më për të përmbushur detyrimet e kujdesit kontraktues ose ligjor dhe të merren me ndonjë garanci dhe detyrime të krahasueshme, domosdoshmërinë e ruajtjes së të dhënave që kontrollohen në interval të parregullt. Për më tepër, zbatohen kërkesat e mbajtjes ligjore.

amendamentet

Ne mund ta ndryshojmë këtë politikë të privatësisë në çdo kohë pa paralajmërim. Versioni aktual i publikuar në faqen tonë të internetit vlen. Derisa deklarata për mbrojtjen e të dhënave është pjesë e një marrëveshje me ju, ne do t'ju informojmë në rast të një azhurnimi në lidhje me ndryshimin me email ose në një mënyrë tjetër të përshtatshme.

Pyetje për zyrtarin për mbrojtjen e të dhënave

Nëse keni ndonjë pyetje në lidhje me mbrojtjen e të dhënave, ju lutemi na dërgoni një email ose kontaktoni personin përgjegjës për mbrojtjen e të dhënave në fillim të deklaratës së mbrojtjes së të dhënave në organizatën tonë.

Cyrih, 14 tetor 2018